Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 2011-2015

PDF.InEmail

dmc18-10Trong giai đoạn 2005 - 2010, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và từng bước thực hiện đánh giá môi trường chiến lược vào các quy hoạch,

kế hoạch của từng dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh trong một chiến lược phát triển bền vững kinh tế-xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh Quảng Nam theo mô hình “Bảo tồn để phát triển“ có nghĩa là sự phát triển đó cần phải được xây dựng trên cơ sở bảo tồn và “Phát triển cần phải bảo tồn“ có nghĩa là cần phải điều chỉnh sự phát triển để bảo tồn.

Trên cơ sở đó, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một báo cáo tổng quan các kế hoạch và những nhiệm vụ cũng như các biện pháp cần phải được chú ý trong việc triển khai thực hiện; Phân tích các vấn đề và đề xuất các kiến nghị nhằm giảm thiểu những tác động từ thiên tai và từ con người đến môi trường như một thông điệp gửi đến các sở ban ngành và cộng đồng trong những giai đoạn tới. Ngoài ra, quá trình ĐMC cũng đã đề cập đến xu hướng biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong kế hoạch phát triển KT-XH.

bandoQN18-10

Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2009

Sau 14 năm tái lập, Quảng Nam đã đạt được những kết quả làm nền tảng phát triển về tất cả các mặt trong tỉnh. Tuy nhiên, Quảng Nam là tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) trong những thập kỷ tới. Hậu quả của BĐKH là nước biển dâng (NBD) là động đất, sóng thần, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh đã đang và sẽ làm suy thoái môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân, cũng như sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch phát triển bền vững kinh tế-xã hội (KT-XH) trên nhiều phương diện: quy hoạch hạ tầng, quy hoạch phát triển các ngành công - nông - lâm nghiệp, thủy sản, du lịch và phân bố dân số của tỉnh. Do đó, việc tiến hành đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) song song với quá trình lập kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011 - 2015 nhằm giảm thiểu những tác động từ thiên tai và từ con người đến môi trường để phát triển bền vững, sẽ là một vấn đề cấp thiết và phù hợp với tình hình hiện nay của Quảng Nam.

taphuanDMC18-10

Hình 2: Tập huấn quy trình và kỹ năng đánh giá môi trường chiến lược tại địa phương

Dự án này được tiến hành với một khung logic “Phát triển sự hợp tác trong chương trình môi trường (DCE)” cùng phối hợp thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch. ĐMC của Kế hoạch phát triển KT-XH được tài trợ một cách đặc biệt thông qua Hợp phần Hỗ trợ Phát triển Năng lực (CDS) giúp đỡ cùng nhau, thực nghiệm những mô hình mới với sự tham gia của quần chúng một cách hiệu quả trong việc ra quyết định quy hoạch và đầu tư có ảnh hưởng đến môi trường.

ĐMC cho Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp luật và kỹ thuật của một số văn bản pháp luật liên quan đến ĐMC như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật tài nguyên nước, Luật đất đai, Luật đa dạng sinh học, và các quyết định, nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; về quản lý chất thải rắn; về quản lý lưu vực sông; về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng; về khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất và khu kinh tế; về thoát nước đô thị và KCN; về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; về việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; về chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; về Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020…; Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Hướng dẫn kỹ thuật chung về đánh giá môi trường chiến lược, 2008; GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) - Đánh giá môi trường chiến lược. Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam, NXB Xây dựng, 2006.

Mục đích của ĐMC nhằm hỗ trợ cho việc cải thiện các điểm yếu của kế hoạch phát triển KT-XH hoặc các kế hoạch của các ngành liên quan trong tỉnh Quảng Nam. Nó không phải là một báo cáo chính thống cần phải được đánh giá bởi các cơ quan chức năng liên quan.

thuydienDMC18-10

Hình 3: Bản đồ quy hoạch thuỷ điện tỉnh Quảng Nam

ĐMC được xây dựng trên cơ sở thảo luận mở về các vấn đề tác động của con người, của thiên tai ảnh hưởng đến môi trường, đến sự phát triển bền vững và cho phép các thành viên trong nhóm công tác đưa ra lập trường về các quan điểm của các vấn đề mà họ quan tâm và đề nghị các hướng giải quyết mới. Đồng thời, hỗ trợ cho các cơ quan chức năng liên quan tìm kiếm các lựa chọn có thể khác với các lựa chọn mang tính chính thống. Các kết luận của ĐMC không bị ràng buộc, nó chỉ hướng dẫn cho việc thiết kế các lựa chọn được quy hoạch trong tương lai.

Báo cáo ĐMC tổng hợp lại toàn bộ kết quả của quá trình tham gia này và là một hệ thống thông tin cơ bản các xu hướng BĐKH, biến đổi về môi trường và những dự báo liên quan đến sự phát triển KT-XH sẽ được phổ biến rộng rãi cho mọi người cần sử dụng nó, hy vọng rằng các kiến nghị này sẽ trở thành một hướng dẫn hữu ích trong quá trình quy hoạch và đánh giá tác động môi trường liên quan đến tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

Tải toàn văn báo cáo:phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5

Chu Mạnh Trinh & NNC

...