HOÀNG HÔN TRÊN ĐẢO CÙ LAO CHÀM

Cù Lao Chàm - Mùa hoa Ngô đồng

GIỚI THIỆU

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được thành lập lần đầu theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam (đơn vị trực thuộc UBND tỉnh); sau đó là Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); hiện nay là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hội An theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bàn giao Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND thành phố Hội An quản lý và hoạt động theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND thành phố Hội An về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

null
TUẦN TRA KIỂM SOÁT - GIÁO DỤC - TRUYỀN THÔNG
Xem chi tiết
null
SINH KẾ - PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Xem chi tiết
null
NGHIÊN CỨU - HỢP TÁC
Xem chi tiết

ĐỐI TÁC