Cơ cấu tổ chức

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BQL BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo, các phòng tại BQL

1. Giám đốc

Là thủ trưởng cơ quan có quyền điều hành cao nhất do UBND Thành phố Hội An quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Hội An. Giám đốc Ban quản lý chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về toàn bộ công tác tổ chức, quản lý điều hành mọi hoạt động của KBTB Cù Lao Chàm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Giám đốc: Bà Trần Thị Hồng Thúy

DĐ: 0914.242.036 – Email: hongthuy.clc@hotmail.com

2. Phó Giám đốc

Phó Giám đốc Ban quản lý là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của mình. Phó Giám đốc do UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý.

Phó giám đốc: Ông Lê Vĩnh Thuận

DĐ: 0977.029.290 – Email:  thuanvd2002@yahoo.com

3. Phó Giám đốc

Phó Giám đốc Ban quản lý là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của mình. Phó Giám đốc do UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý.

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Vũ

DĐ: 0905.276.941 – Email:  vanvuclcmpa@gmail.com  

4. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Tham mưu giúp Giám đốc Ban quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, lao động tiền lương, tổng hợp, thi đua khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách; xây dựng, tổ chức quản lý các tổ chức đoàn thể; công tác kế toán, tài vụ, thu, chi tài chính và các mặt công tác thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị, lễ tân, đối ngoại,…

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tùng Linh DĐ: 0905 663 235 – Email: nguyentunglinh78@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Hiệp DĐ: 0905.420.810 – Email: phamhiep.mpa@gmail.com

5. Phòng Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế

Tham mưu cho Giám đốc Ban quản lý xây dựng kế hoạch, phương án, chương trình hoạt động và các Quy chế phối hợp liên ngành nhằm tổ chức triển khai các hoạt động quản lý toàn diện đối với KBTB Cù Lao Chàm, đảm nhận chức năng đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học biển và hệ sinh thái ngập nước; tổ chức điều tra, nghiên cứu, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển; tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực và quan trọng trong việc quản lý bền vững và hiệu quả KBTB Cù Lao Chàm cũng như các KBTB và hệ sinh thái ngập nước trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Kim Phương

DĐ: 0973 429946 – Email: phamphuong.clcmpa@gmail.com

6. Phòng Tuần tra và Kiểm soát:

 • Phòng Tuần tra và Quản lý du lịch có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện Quy chế quản lý KBTB; tổ chức quản lý các hoạt động du lịch, hướng dẫn du khách tham quan, tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch, tham quan KBTB; quản lý và khai thác có hiệu quả Trung tâm Du khách và viếng thăm KBTB Cù Lao Chàm, phục vụ mục tiêu tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa, đồng thuận trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển, tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển.
 • Đội tuần tra này sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên và đột xuất các vùng chức năng Khu Bảo tồn biển nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Trong những tháng cao điểm diễn ra các hoạt động đánh bắt thủy sản hoặc vào thời gian cấm khai thác trên các khu vực bảo tồn, Đội tuần tra được tăng cường thêm lực lượng thủy thủ – kiểm soát viên theo chế độ hợp đồng lao động thời vụ. Số thuỷ thủ này chủ yếu là lực lượng thanh niên Cù Lao Chàm đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ thuyền viên.
 • Ngoài ra, tuỳ theo tình hình thực tế, Đội tuần tra phối hợp thêm với lực lượng Biên phòng, Công an, Xã đội và lực lượng nòng cốt trong cộng đồng dân cư Cù Lao Chàm đã được tổ chức tuần tra.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Trưởng phòng: Ông Ngô Đình Quý

DĐ: 0987 443 852 – Email: ngodinhquy@gmail.com

7. Phòng Truyền thông – Phát triển Cộng đồng:

 • Tổ chức thực hiện việc thu, quản lý phí tham quan và dịch vụ lặn biển có khí tài; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc chấp hành mua phí tham quan, phí dịch vụ lặn biển có khí tài tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đúng theo quy định;
 • Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, quảng bá hình ảnh Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cũng như các dịch vụ du lịch sinh thái của cộng đồng dân cư.
 • Hỗ trợ cộng đồng Cù Lao Chàm phát triển các hoạt động du lịch.
 • Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch tại các bãi biển ở Cù Lao Chàm.
 • Quản lý và triển khai các dịch vụ du lịch sinh thái trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.
 • Tổ chức sự kiện.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Ngọc Diên

DĐ: 0977.962.160 – Email:  dienculaocham@yahoo.com.vn

Phó trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Thùy Hương

DĐ: 0989 821 915 – Email: thuyhuongmpa@gmail.com

8. Ban Thư ký – Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An

 • Ban Thư ký là đầu mối thường trực giữa các thành viên BQL KSQ, với các khu dự trữ sinh quyển khác của Việt Nam, Ủy ban MAB, Ủy ban UNESCO Việt Nam, các khu dự trữ sinh quyển trong khu vực và trên thế giới.
 • Điều hành trực tiếp hoạt động của Tổ kỹ thuật, tổ chức thực hiện, điều phối, giám sát các hoạt động liên quan trong KSQ.
 • Tham mưu cho lãnh đạo BQL KSQ về những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên của KSQ để BQL KSQ, UBND thành phố Hội An báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Phụ trách công tác văn bản, báo cáo, quản lý thông tin, lưu trữ tài liệu liên quan KSQ tại văn phòng KSQ.
 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phó Ban trực về các nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Thư ký KSQ: Ông Lê Ngọc Thảo

DĐ: 0914 049 016 – Email: thaolengoc@gmail.com