Trung tâm truyền thông bảo tồn biển

Address:
Địa chỉ: Thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: ĐT: 0510.3930214
Fax: Fax: 0510.3930191
..