Tập huấn kỹ thuật xử lý và bảo quản mẫu sinh vật biển

PDF.InEmail

1582013910Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật và người dân làm công tác bảo tồn trong khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật xử lý và bảo quản mẫu vật sinh vật biển trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An.

Các thành viên tham gia lớp học đã được giới thiệu các khái niệm về vật mẫu và bộ sưu tập mẫu, tư liệu mẫu vật, tiêu chuẩn đánh giá bộ sưu tập vật mẫu, cách ghi thông tin mẫu vật, các phương pháp pha chế dung dịch xử lý mẫu và các kỹ thuật xử lý và chế tác mẫu vật thủy sinh. Trong hai ngày tập huấn, các thành viên đã lần lượt được thực hành trên các vật mẫu bao gồm cá biển, bò sát biển, nhóm da gai, động vật thân mềm và giáp xác. Các mẫu vật hoàn chỉnh được bảo quản và trưng bày trong phòng giới thiệu của Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Theo kế hoạch của BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm từ nay đến cuối năm 2013, các chuyên viên và cộng tác viên từ cộng đồng tham gia tập huấn lần này sẽ tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng bộ tiêu bản bao gồm 100 mẫu động vật biển Cù Lao Chàm phục vụ cho hoạt động tham quan học tập, du lịch và nghiên cứu khoa học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An.

15820131

Hình 1: Giảng viên hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật xử lý và bảo quản mẫu vật sinh vật biển tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

15820132

Hình 2: Học viên thực hành xử lý mẫu cá Nhói

15820133

Hình 3: Học viên thực hành xử lý mẫu cá Sòng và cá Nục

Danh sách các mẫu vật xử lý và bảo quản được thực hiện bởi các học viên tham gia lớp tập huấn:

1/ CÁ NỤC - Shortfin scads (Decapterus russelli)

15820134

Hình 4: Mẫu cá Nục được xử lý sơ bộ

+ Tên địa phương: Cá Nục Cồ
+ Tên phổ thông: Cá Nục
+ Tên Tiếng Anh: Shortfin scads
+ Tên Latin: Decapterus russelli
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm
+ Mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

15820135

Hình 5: Mẫu cá Nục được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển

2/ CÁ SÒNG - Jack mackerels (Trachurus symmetricus)

15820136

Hình 6: Mẫu cá Sòng được xử lý sơ bộ

+ Tên địa phương: Cá Sòng
+ Tên phổ thông: Cá Sòng
+ Tên Tiếng Anh: Jack mackerels
+ Tên Latin: Trachurus symmetricus
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm
+ Mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

15820137

Hình 7: Mẫu cá Sòng được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

3/ CÁ NHÓI - Needlefish (Belonidae)

15820138

Hình 8: Mẫu cá Nhói được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

+ Tên địa phương: Cá Nhói
+ Tên phổ thông: Cá Nhói
+ Tên Tiếng Anh: Needlefish
+ Tên Latin: Belonidae
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

4/ BÀN MAI - Mussels (Pinnidae)

15820139

Hình 9: Mẫu Bàn Mai được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

+ Tên địa phương: Bàn Mai, Điệp Quạt
+ Tên phổ thông: Bàn Mai
+ Tên Tiếng Anh: Mussels
+ Tên Latin: Pinnidae
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

5/ SAO BIỂN - Starfish (Asteroidea)

1582013910

Hình 10: Mẫu Sao Biển được thu thập tại Cù Lao Chàm

+ Tên địa phương: Sao Biển
+ Tên phổ thông: Sao Biển
+ Tên Tiếng Anh: Starfish
+ Tên Latin: Asteroidea
+ Ngày thu mẫu: 12/8/2004
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

6/ HẢI SÂM - Sea cucumber (Holothuroidea)

1582013911

Hình 11: Mẫu Hải Sâm được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

+ Tên địa phương: Lư, Đồn Đột, Hải Sâm
+ Tên phổ thông: Hải Sâm
+ Tên Tiếng Anh: Sea cucumber
+ Tên Latin: Holothuroidea
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

7/ CẦU GAI - Sea urchin (Echinoidea)

1582013912

Hình 12: Mẫu Cầu Gai được xử lý sơ bộ

+ Tên địa phương: Nhum, Lư
+ Tên phổ thông: Cầu Gai
+ Tên Tiếng Anh: Sea urchin
+ Tên Latin: Echinoidea
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

8/ CUA ĐÁ - Land crabs (Gecarcoidea lalandii)

1582013913

Hình 13: Mẫu cua Đá được xử lý sơ bộ

+ Tên địa phương: Cua Đá
+ Tên phổ thông: Cua Đá
+ Tên Tiếng Anh: Land crabs
+ Tên Latin: Gecarcoidea lalandii
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm
+ Mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

1582013914

Hình 14: Mẫu cua Đá được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

9/ TÔM HÙM BÔNG - Ornate spiny lobster (Panulirus ornatus)

1582013915

Hình 15: Mẫu tôm Hùm Bông được xử lý sơ bộ

+ Tên địa phương: Tôm Hùm Bông, Tôm Hùm Sao, Tôm Hùm Xô
+ Tên phổ thông: Tôm Hùm Bông
+ Tên Tiếng Anh: Ornate spiny lobster
+ Tên Latin: Panulirus ornatus
+ Ngày thu mẫu: 10/8/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm
+ Mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

1582013916

Hình 16: Mẫu tôm Hùm Bông được bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

1582013917

Hình 17: Các mẫu vật sau khi xử lý được bảo quản trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Chu Mạnh Trinh - Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

..