Cập nhật thông tin mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Tháng 12/213

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

10012014 mau vatThông tin mẫu sinh vật biển trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được liên tục cập nhật tại Trung tâm Truyền thông. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xin giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu vật được thu thập trong tháng 12/2013 như sau:

10012014 mau vat 1

Hình 1: Phòng trưng bày mẫu vật thuộc Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

1/ CÁ MÚ RẠN - Ocellated Rockcod; Coral Rockcod (Epinephelus caeruleopunctatus, corallicola)

10012014 mau vat 2

Hình 2: Cá Mú Rạn (Epinephelus caeruleopunctatus, corallicola)

+ Tên địa phương: Cá Mú Rạn
+ Tên phổ thông: Cá Mú Rạn
+ Tên Tiếng Anh: Ocellated Rockcod; Coral Rockcod
+ Tên Latin: Family Serranidae; Epinephelus caeruleopunctatus, corallicola
+ Ngày thu mẫu: 31/12/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

2/ ỐC GIÁC - Indian Volute; Bailer Shell (Melo melo)

10012014 mau vat 3

Hình 3: Ốc Giác (Melo melo)

+ Tên địa phương: Ốc Giác
+ Tên phổ thông: Ốc Giác
+ Tên Tiếng Anh: Indian Volute; Bailer Shell
+ Tên Latin: Family Volutidae, Melo melo
+ Ngày thu mẫu: 31/12/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

10012014 mau vat 4

Hình 4: Ốc Giác (Melo melo)  

3/ CÁ HỐ TRẮNG - Cutlassfishes, Hairtails, Scabbardfishes, Frostfishes (Lepturacanthus savala)

10012014 mau vat 5

Hình 5: Cá Hố trắng (Lepturacanthus savala)

+ Tên địa phương: Cá Hố Trắng
+ Tên phổ thông: Cá Hố Trắng
+ Tên Tiếng Anh: Cutlassfishes, Hairtails, Scabbardfishes, Frostfishes
+ Tên Latin: Family Trichiuridae; Lepturacanthus savala
+ Ngày thu mẫu: 31/12/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

4/ CÁ NHÁM - Blacktip Shark (Carcharhinus limbatus)

10012014 mau vat 6

Hình 6: Cá Nhám (Carcharhinus limbatus)

+ Tên địa phương: Cá Nhám
+ Tên phổ thông: Cá Mập Thâm
+ Tên Tiếng Anh: Blacktip Shark
+ Tên Latin: Family Carcharhinidae; Carcharhinus limbatus
+ Ngày thu mẫu: 31/12/2013
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

10012014 mau vat 7

Hình 7: Cá Nhám (Carcharhinus limbatus)  

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gerry Allen (1999), Marine Fishes of South East Asia, Periphus Editions (HK) Ltd, Western Autralian Museum, 2000.

[2] Helmut Debelius (2001), Crustacea Guide of the World, Atlantic Ocean – Indian Ocean – Pacific Ocean, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse 166 65933 Frankfurt, Germany.

[3] Helmut Debelius (2004), Nudibranchs and Sea Snails, Indo – Pacific Field Guide, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse D-65933 Frankfurt, Germany.

[4] Nguyễn Văn Long (2008), Đánh giá đa dạng sinh học và chất lượng môi trường khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 2004 – 2008, Viện Hải Dương học, Viện Khoa học Việt Nam.

[5] Thủy Sản Việt Nam (2012), Danh mục tên Thủy sản Việt Nam – Nhóm cá biển, http://www.tepbac.com.

[6] Lê Ngọc Thảo, Huỳnh Ngọc Diên (2013), Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý tôm Hùm, ốc Vú Nàng tại Cù Lao Chàm, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

[7] Nguyễn Trường Giang (2009), Cẩm Nang Nghiên cứu và Bảo tồn Rùa Biển, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Thông tin.

[8] Võ Văn Quang, Võ Sĩ Tuấn (2013), Xác định đối tượng cá dữ có thể tấn công người ở vùng biển Quy Nhơn trong năm 2009 và 2010, Tạp chí khoa học và công nghệ biển, tập 13, số 2, năm 2013, trang 104 – 204, Viện Hải Dương Học.

Chu Mạnh Trinh - Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Newer news items:
Older news items:

..