Cập nhật thông tin mẫu vật tại trung tâm truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tháng 6/2014

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Thông tin mẫu sinh vật biển trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được liên tục cập nhật tại Trung tâm Truyền thông. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xin giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu vật được thu thập trong tháng 6/2014 như sau:

mauvat060620142

Hình 1: Phòng trưng bày mẫu vật thuộc Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

 1) SAO BIỂN GAI - Crown of Thorns Starfish (Acanthaster planci)

mauvat060620143

Hình 2: Sao Biển Gai (Acanthaster planci)

Tên địa phương: Sao Biển Gai, Xơ Mít

Tên phổ thông: Sao Biển Gai

Tên Tiếng Anh: Crown of Thorns Starfish

Tên Latin: Family Acanthasteridae; Acanthaster planci

Ngày thu mẫu: 6/4/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm  

2/ ỐC MẮT TRÂU – Nerites (Neritidae)

mauvat060620144

Hình 3: Ốc Mắt Trâu (Neritidae) – Mặt vỏ

Tên địa phương: Ốc Mắt Trâu

Tên phổ thông: Ốc Mắt Trâu

Tên tiếng Anh: Nerites

Tên Latin: Neritidae

Ngày thu mẫu: 29/4/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat060620145

Hình 4: Ốc Mắt Trâu (Neritidae) – Mặt miệng

3/ CẦU GAI - Sea Urchin (Echinothrix calamaris)

mauvat060620146

Hình 5: Cầu Gai (Echinothrix calamaris)

Tên địa phương: Cầu Gai, Nhum Sọ Dừa

Tên phổ thông: Cầu Gai

Tên tiếng Anh: Sea Urchin

Tên Latin: Diadematidae; Echinothrix calamaris

Ngày thu mẫu: 29/4/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm  

4/ BẠCH TUỘC – Octopus (Octopoda)

mauvat060620147

Hình 6: Bạch Tuộc (Octopoda)

Tên địa phương: Bạch Tuộc

Tên phổ thông: Bạch Tuộc

Tên Tiếng Anh: Octopus

Tên Latin: Octopoda

Ngày thu mẫu: 29/4/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm  

5/ TÔM BÁC SỸ - Banded coral shrimp (Stenopus hispidus)

Tên địa phương: Tôm Bác Sỹ

Tên phổ thông: Tôm Bác Sỹ

Tên tiếng Anh: Banded coral shrimp; Banded cleaner shrimp

Tên Latin: Family Stenopodidae; Stenopus hispidus

Ngày thu mẫu: 21/5/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat060620148

Hình 7 : Tôm Bác Sỹ (Stenopus hispidus)

6/ CÁ MAO TIÊN = Spotfin lionfish (Pterois antennata)

Tên địa phương: Cá Mao Tiên

Tên phổ thông: Cá Mao Tiên

Tên tiếng Anh: Common lionfish

Tên Latin: Family Scorpaenidae; Pterois antennata

Ngày thu mẫu: 8/6/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat060620149

Hình 8: Cá Mao Tiên (Pterois antennata)

7/ CÁ MẶT QUỶ = Devil scorpionfish (Scorpaenopsis diabola)

Tên địa phương: Cá Mặt Quỷ

Tên phổ thông: Cá Mặt Quỷ

Tên tiếng Anh: Devil scorpionfish

Tên Latin: Family Scorpaenidae; Scorpaenopsis diabola

Ngày thu mẫu: 8/6/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat0606201410

Hình 9: Cá Mặt Quỷ (Scorpaenopsis diabola)

8/ TRAI TAI TƯỢNG = Squamose giant clam (Tridacna squamosa)

Tên địa phương: Trai Tai Tượng

Tên phổ thông: Trai Tai Tượng

Tên tiếng Anh: Squamose giant clam

Tên Latin: Family Tridacnidae; Tridacna squamosa

Ngày thu mẫu: 8/6/2014

Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người/Cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat0606201411

Hình 10: Trai Tai Tượng (Tridacna squamosa)

9) SAM BIỂN = Horseshoe crab (Limulidae)

Tên địa phương: Sam Biển

Tên phổ thông: Sam Biển

Tên tiếng Anh: Horseshoe crab

Tên Latin: Limulidae

Ngày thu mẫu: 8/6/2014

Nơi thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

Người thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

mauvat0606201412

Hình 11: Sam Biển (Limulidae)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gerry Allen (1999), Marine Fishes of South East Asia, Periphus Editions (HK) Ltd, Western Autralian Museum, 2000.

[2] Helmut Debelius (2001), Crustacea Guide of the World, Atlantic Ocean – Indian Ocean – Pacific Ocean, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse 166 65933 Frankfurt, Germany.

[3] Helmut Debelius (2004), Nudibranchs and Sea Snails, Indo – Pacific Field Guide, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse D-65933 Frankfurt, Germany.

[4] Nguyễn Văn Long (2008), Đánh giá đa dạng sinh học và chất lượng môi trường khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 2004 – 2008, Viện Hải Dương học, Viện Khoa học Việt Nam.

[5] Thủy Sản Việt Nam (2012), Danh mục tên Thủy sản Việt Nam – Nhóm cá biển, http://www.tepbac.com.

[6] Lê Ngọc Thảo, Huỳnh Ngọc Diên (2013), Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý tôm Hùm, ốc Vú Nàng tại Cù Lao Chàm, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

[7] Nguyễn Trường Giang (2009), Cẩm Nang Nghiên cứu và Bảo tòn Rùa Biển, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Thông tin.

[8] Võ Văn Quang, Võ Sĩ Tuấn (2013), “Xác định đối tượng cá dữ có thể tấn công người ở vùng biển Quy Nhơn trong năm 2009 và 2010”, Tạp chí khoa học và công nghệ biển, tập 13, số 2, năm 2013, trang 104 – 204, Viện Hải Dương Học.

Chu Mạnh Trinh - Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Newer news items:
Older news items:

..