Kế hoạch quản lý tổng hợp khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, giai đoạn 2015-2019, tầm nhìn 2030

Thông tin về kế hoạch thực hiện và định hướng hoạt động của khu sinh quyển trong giai đoạn 2015-2019 và tầm nhìn đến năm 2030.Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Hội An.