Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam

53k lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam,

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh về chuyển giao Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản ý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 27/TTr-NN&PTNT ngày 01/7/2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 996/TTr-SNV ngày 21/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam (gọi tắt là Ban Quản lý) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định.

Trụ sở Ban Quản lý đặt tại thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý:

1. Nhiệm vụ:

– Quản lý, bảo vệ Khu Bảo tồn biển (dưới đây viết tắt là KBTB) theo Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý các KBTB Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế và các quy định khác của pháp luật.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý dài hạn, trung hạn và hằng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và dự toán kinh phí hoạt động, lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển KBTB trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đầu tư phát triển KBTB được cơ quan có thẩm quyền giao. Tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế – xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến KBTB.

– Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh diện tích, vị trí các phân khu chức năng của KBTB; lập bản đồ và tổ chức đánh dấu các phân khu chức năng trên thực địa.

– Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động thực vật thuỷ sinh, duy trì diễn thế tự nhiên các hệ sinh thái trong KBTB;

– Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh; ngăn chặn các hành vi xâm hại đến KBTB.

– Tổ chức quan trắc định kỳ; điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái…, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình trạng đa dạng sinh học và chất lượng môi trường trong phạm vi KBTB.

– Tổ chức lưu giữ, xử lý số liệu, thực hiện công tác thống kê, kiểm kê quản lý tài nguyên KBTB và báo cáo theo quy định.

– Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng cư dân sống trong và xung quanh KBTB.

– Phối hợp với cộng đồng dân cư sống bên trong và xung quanh Khu bảo tồn đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện sinh kế.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hoá xã hội và các loại hình dịch vụ có thu liên quan đến KBTB theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai các dự án phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

– Triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn nhằm duy trì và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên thuỷ sinh vật; đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khác trong phạm vi KBTB.

– Tổ chức các hoạt động tham quan, dịch vụ du lịch sinh thái trong KBTB; tổ chức thu phí tham quan, dịch vụ du lịch, bảo tồn biển theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các ngành và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan xây dựng quy chế quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái, bảo tồn biển, thể thao giải trí trên biển trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT giao.

2. Quyền hạn:

– Được tiến hành các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

– Được tự tổ chức hoặc liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học để bảo vệ và phát triển các giá trị bảo tồn theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế:

– Ban Quản lý có Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh khác của Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

– Biên chế của Ban Quản lý là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT phân bổ trong tổng biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao.

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam

Bình luận